Новини

Уведомление до Абонати на Нет Ай Пи ООД

 

До
ВСИЧКИ АБОНАТИ
НА УСЛУГАТА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „НЕТ АЙ ПИ“ ООД, с ЕИК:175014357, седалище и адрес на управление в гр. София, район Витоша, п.к. 1415, ж.к. ДРАГАЛЕВЦИ, ул. МАВРОВЕЦ №22.
Относно: Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АБОНАТИ!

От името на „НЕТ АЙ ПИ“ ООД, с ЕИК:175014357, в качеството му на доставчик на услугата достъп до интернет и на основание Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година и насоките към него, съобразено с ПОЗИЦИЯ НА КРС ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 3 И ЧЛ. 4 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120, 

ЧРЕЗ НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

Предприели сме мерки за съобразяване с изискванията на Регламента, както по отношение на сключваните от „НЕТ АЙ ПИ“ ООД индивидуални договори, така и по отношение на приложимите Общи условия към договорите, в които се изменят следните разпоредби:

Чл.1 ал.3; чл. 4, т.2 и т.3; чл. 10 и чл. 11 от Индивидуалните договори.

Изменя се и Приложение №2 към Индивидуалните договори.

В Общите условия се внасят промени в следните разпоредби: създават се нови т.35.1 до т.35.5; т.36; изменят се т.13 и т.42 от Общите условия към договорите

Изменените текстове са достъпни във всички офиси на “Нет Ай Пи” ООД, и ще ви бъдат предоставени при поискване, за което моля да посетите в удобно за вас време офисът ни в кв. Драгалевци. Общите условия са публикувани на интернет страницата ни, с адрес http://netip.bg/общи-условия/ – и по конкретно в раздел “Клиенти”, меню “Общи условия”, както и във “фоотер-а” на страницата – раздел “Общи условия”

Изменение на договорите сключени с крайни потребители, се извършва в изпълнение на изисквания на нормативен акт – едностранно от страна на Доставчика и същите влизат в сила считано от 12.12.2019г.

С Уважение – ръководството на „НЕТ АЙ ПИ“ ООД!

 

 

Уведомление – АБОНАТИ – 10.11.2019

Ефект върху достъп до интернет – 10.11.2019